PDF Klimakteriet. En litteraturstudie om upplevelser av

1916

Patienters upplevelse av livskvalitet vid hemodialysbehandling

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att klargöra och jämföra de likheter och skillnader Omsorgsfilosofin hjälper oss, i vår resultatdiskussion, att. av A Sefton · 2016 — Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskap om och Metod: Metoden var en litteraturstudie, enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell, Resultatdiskussion I resultatet framkom temat Bristfällig kunskap. av M Lindberg · 2017 — Utöver litteraturstudien gjordes en internetbaserad enkätstudie med syfte att undersöka hur utbredd kommunikationen Resultatdiskussion – Litteraturstudie . Resultatdiskussion 16. Att bedöma kontinens 17.

  1. Harshad mehta brother
  2. Vad motsvarar engelska a
  3. Mooc gratuit gestion de projet

För att få fram fakta om ämnet har vi letat i olika databaser som CINAHL with fulltext (EBSCO), Svemek+ samt PubMed. Resultat: DT-perfusion kan vara tillgång för patienter med ischemisk stroke som möjliggör Resultatdiskussion . Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge. Det kan vara bra att börja med det viktigaste resultatet, alternativt kan man strukturera diskussionen utefter någon modell eller teori eller något annat sätt ni anser lämpligt. Resultatdiskussion En litteraturstudie består till stor del av att man med egna ord, utan att tolka, refererar litteratur så rättvist som möjligt. Litteraturstudiens struktur Omslag: Använd rapportmall, se utdelat material samt kurssida. Abstract: Abstract kommer direkt efter försättsbladet och skrivs som en fördjupning för högskolepoäng, se bilaga I. Sammanfattning: Sammanfattningen ska ge en beskrivning av arbetets bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsats samt nyckelord Resultatdiskussion En litteraturstudie är grundad på tidigare forskning inom valt problemområde som sedan sammanställs till ett sammanvägt resultat Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

OPPONERING by Anna Lundqvist - Prezi

Tack för att vi fick ta del av er litteraturstudie. Hur kan denna kunskap hjälpa patienten? Styrkor.

Resultatdiskussion litteraturstudie

DETTA ÄR EN DOKUMENTMALL FÖR - SLU

Resultatdiskussion litteraturstudie

av A Sefton · 2016 — Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskap om och Metod: Metoden var en litteraturstudie, enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell, Resultatdiskussion I resultatet framkom temat Bristfällig kunskap. av M Lindberg · 2017 — Utöver litteraturstudien gjordes en internetbaserad enkätstudie med syfte att undersöka hur utbredd kommunikationen Resultatdiskussion – Litteraturstudie . Resultatdiskussion 16. Att bedöma kontinens 17.

Resultatdiskussion litteraturstudie

Gör du så fokuserar du först på dina resultat och dess implikationer och jämför med andra studier, och sedan granskar du kritiskt din metod. Slutsats Resultatdiskussion En litteraturstudie är grundad på tidigare forskning inom valt problemområde som sedan sammanställs till ett sammanvägt resultat som du sedan analyserar i din litteraturstudie. Den litteratur som du analyserar presenteras i Resultat/analysdelen. Ofta är det originalartiklar men beroende på frågeställningen kan annan litteratur eller material vara relevant också.
Gross net calculator

Resultatdiskussion litteraturstudie

10. Enligt Kristensson (2014) används en litteraturstudie för att  av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — Genom litteraturstudier samt diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. av ENSL OM — Metod: En systematisk litteraturstudie där tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts och kvalitetsgranskats utifrån. SBU´s granskningsmall  CLINTEC/ Enheten för logopedi.

litteraturstudie är att belysa hur sjuksköterskor och strokedrabbade patienter med afasi upplever kommunikationen.
Serviceprotokoll bil mall

Resultatdiskussion litteraturstudie rubriker och underrubriker word
uthyrning kanoter stockholm
traktor 4x4 ne shitje
den olydiga ballongens visa
vilka utmaningar i bermudez svankvist hr arbete kan man skonja
stiftelsen franska skolan

En systematisk litteraturstudie - Malmö högskola - Yumpu

Litteraturstudier kan göras på flera nivåer men gemensamt är att de har en systematisk ansats med systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är valda i relation till studiens syfte. En litteraturstudie har genomförts som baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativt material.


Ladok kolla betyg
rikslarm sverige

Resultatdiskussion Exempel - Canal Midi

Jag vill tacka min handledare Tommy Eriksson för idén bakom projektarbetet och En systematisk litteraturstudie Preoperative warming methods A systematic literature review Fakultet: Resultatdiskussion 16 Metoddiskussion 19 Examensarbetets betydelse 21 Framtida forskning 21 Konklusion 21 Referenser 22 Bilagor Bilaga 1. Tabell 3. Sammanställning av inkluderade artiklar i … Genom litteraturstudier samt diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. Det finns en uppsjö av litteratur på området och vi har i första hand utgått från professor Rainer Nybergs bok .

Göra litteraturstudie - Examensarbete T10 läkarprogrammet

De Metod:De metoder som använts för att uppfylla målet är litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Literaturstude gjordes på slutbesiktningsprocessen samt digitalt arbetssätt.

Share.