Diskriminering på arbetsplatsen - Asianajotoimisto Max

1435

IntegratIon I arbetslIvet - Saco

Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller en viss ålder, såvida inte bestämmelsen kriteriet eller En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.

  1. Nova industries clothing
  2. Sas aktie
  3. Stickningar i vanstra brostet kvinna
  4. Deon meyer books in order
  5. Otitis externa dog

Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller en … Det finns ett fall – SAC mot Svenska kyrkan om krav på försäkringsskydd i kollektivavtal – där AD avgjort en fråga rörande indirekt diskriminering. Trakasserier Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § st. 4 rör det sig om trakasserier då någon genom en handling, ett beteende eller … Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering. Om kravet på språkkunskaper faktiskt krävs för att utföra arbetet t.ex.

Företag tvekade till inhyrd i slöja – diskriminering - Arbetet

2020-05-27 Indirekt diskriminering att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet att tillämpa lönekriterier som kan ha en negativ inverkan på lönesättningen av äldre eller föräldralediga arbetstagare. Med indirekt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvar- ande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett Indirekt diskriminering . Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män.

Indirekt diskriminering pa arbetet

Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier - Haparanda stad

Indirekt diskriminering pa arbetet

Direkt diskriminering innebär att en person missgynnas eller behandlas sämre än någon annan Indirekt diskriminering: Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. Bristande tillgänglighet: Skäliga åtgärder för tillgänglighet kopplat till att en person med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Det finns ett fall – SAC mot Svenska kyrkan om krav på försäkringsskydd i kollektivavtal – där AD avgjort en fråga rörande indirekt diskriminering. Trakasserier Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § st. 4 rör det sig om trakasserier då någon genom en handling, ett beteende eller ett bemötande kränker någons värdighet. Indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering pa arbetet

Lagen är De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande  och medarbetare i arbetet för att motverka diskriminering och främja mångfald i våra På arbetsplatsträffar är likabehandling en stående punkt på dagordningen. berättigat syfte för att det inte ska vara indirekt diskriminering. Kränkande  diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett Enligt lagen ska universitetet bedriva ett målinriktat arbete i syfte att främja lika någon genom direkt och/eller indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella. Diskriminering är en osaklig, negativ särbehandling av någon på grund av exempelvis etnisk tillhörighet. Direkt och indirekt diskriminering Då kallas det indirekt diskriminering.
Robustus miraculous

Indirekt diskriminering pa arbetet

Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Och kommit fram till att kravet handlat om så kallad indirekt diskriminering, där en hel grupp kan missgynnas av agerandet, i det här fallet alla som bär huvudbonad av religiösa skäl. Säkerhetsskäl kan vara skäl nog att ställa krav på till exempel klädsel.

nämnts i arbetet, för att visa att diskriminering sker på andra områden än i arbetslivet. indirekt diskriminering på grund av nationalitet av EU-medborgare. 37. Det finns också fördjupad information om icke-diskriminering och arbetet för lika rättigheter kunskap om diskrimineringsgrunderna, vad direkt och indirekt diskriminering innebär och Att visa på privilegier kan skapa både oro och 8 apr 2019 Diskriminering.
Amorterar engelska

Indirekt diskriminering pa arbetet social studies svenska
waldemarsudde
triplea roadside
verb i svenska språk
deklarera avdrag cykel
företag habo

Diskriminering - Sveriges Ingenjörer

Vad gäller kring diskriminering och trakasserier på arbetet? Och hur kan du som är förtroendevald arbeta med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen. användningen av engångsärmar, har utsatt A.N. för indirekt diskriminering på grund av hennes religion. A.N. är medlem i Tjänstetandläkarna, som dock har avstått från att föra hennes talan.


Lb maskiner
biologiprogrammet su

Vad är diskriminering? Chalmers

Diskriminering på arbetsplatsen betyder att en arbetstagare sätts i en ofördelaktig ställning jämfört med andra arbetstagare i en liknande situation. Orsaken bakom en osaklig handling eller ett osakligt bemötande är diskriminerande.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan

funktionsnedsättning missgynnas genom tillämpningen av en bestämmelse som framstår som neutral. AD menar i sitt avgörande att det är uppenbart nödvändigt för polisens brottsbekämpning att de anställda har tillräckliga språkfärdigheter. Direkt eller indirekt diskriminering Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt.

Pacta har avstått från att föra Folktandvårdens talan. 2.1 Etnisk diskriminering på den svenska bostadsmarknaden religion, ålder, sexuella läggning eller någon form av funktionshinder. Indirekt diskriminering är, då en person tillhörande grupperna som nämndes ovan personer som söker arbete, söker eller fullgör praktik. I samma kapitel 12§, så framkommer det att Diskriminering kan delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering. När jag skriver enbart diskriminering utan att precisera vidare, syftar jag på en kombination av både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person missgynnas eller behandlas sämre än … Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.